Όροι Χρήσης

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Η INNOETICS ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ. ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ INNOETICS.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος οι κάτωθι όροι έχουν την εξής έννοια:
Υπηρεσία: Η διαδικτυακή υπηρεσία με την οποία μπορείτε να μετατρέψετε οποιοδήποτε κείμενο από Greeklish (Ελληνικά μετεγγραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες) σε Ελληνικά και το αντίστροφο.
Εργαλεία: Τα διαδικτυακά εργαλεία (web gadgets) τα οποία μπορείτε να ενσωματώσετε σε προσωπικές σελίδες και μέσω των οποίων παρέχεται η Υπηρεσία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το παρόν, καθορίζει τους όρους χρήσης της Υπηρεσία και των Εργαλείων. Με τον παρόν, λαμβάνετε μια μη αποκλειστική, μη μεταφέρσιμη, περιορισμένη και ανακλήσιμη κατά τους όρους του παρόντος, άδεια χρήσης της Υπηρεσία και των Εργαλείων αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να:

(α) χρησιμοποιήσετε της Υπηρεσία και των Εργαλείων για εμπορικούς, επιχειρησιακούς ή παραγωγικούς σκοπούς,

(β) δημιουργήσετε παράγωγα προϊόντα με βάση την Υπηρεσία ή/και τα Εργαλεία,

(γ) πωλήσετε, ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, διανείμετε, υπενοικιάσετε, μεταφέρετε ή άλλως παρέχετε δικαιώματα επί της Υπηρεσία ή/και των Εργαλείων, ή οποιουδήποτε προγράμματος ή υπηρεσίας βασίζεται στην Υπηρεσία ή/και τα Εργαλεία ή περιλαμβάνει την Υπηρεσία ή/και τα Εργαλεία ως όλο ή συστατικά μέρη αυτού,

(δ) πραγματοποιήσετε ανάστροφη σχεδίαση ή απο-μεταγλώττιση, επιχειρήσετε να προσδιορίσετε ή να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα, τις υποκείμενες ιδέες ή τους αλγορίθμους του υποκείμενου λογισμικού με το οποίο παρήχθησαν η Υπηρεσία και τα Εργαλεία.

(ε) ενσωματώσετε τα Εργαλεία σε ιστοσελίδες που περιέχουν πορνογραφικό υλικό, παράνομο υλικό, ρατσιστικό ή βίαιο περιεχόμενο

(στ) τροποποιήσετε κατά οποιονδήποτε τρόπο τον τρόπο παρουσίασης των Εργαλείων ή της Υπηρεσίας, το μέγεθος των Εργαλείων ή τον κώδικα ενσωμάτωσης

(ζ) αποκρύψετε ή να εμποδίσετε κατά οποιονδήποτε τρόπο την σωστή λειτουργία των διαφημιστικών περιεχομένων που συνοδεύουν την Υπηρεσία ή/και τα Εργαλεία

(η) να ενσωματώσετε σελίδα, μέρος σελίδας, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε τμήμα του τρέχοντος ιστοτόπου σε δικό σας Gadget, λογισμικό, ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας

(θ) δημιουργήσετε λογισμικό ή άλλο τρόπο πρόσβασης ή χρήσης της υπηρεσίας ή/και της υποκείμενης τεχνολογίας διαφορετικό από αυτούς που προσφέρονται από την εταιρία μέσα από τον τρέχοντα ιστότοπο

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει ρητή άδεια από την εταιρία, οποιαδήποτε πρόσβαση ή προσπάθεια πρόσβασης άλλων περιοχών τού συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρίας, ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο σύστημα, για οποιοδήποτε σκοπό, απαγορεύεται αυστηρώς. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε robot, spider, άλλη αυτόματη ή χειροκίνητη διαδικασία ή συσκευή για "screen scrape", παρακολούθηση "υπονόμευσης" ή αντιγραφή σελίδων του διαδικτυακού τόπου, ή του περιεχομένου του, χωρίς τη σαφή γραπτή άδεια της εταιρίας. Δεν θα παρενοχλήσετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη του διαδικτυακού τόπου, για οιονδήποτε λόγο. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, πρόγραμμα ή μέθοδο για να παρέμβετε ή να επιχειρήσετε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα επιβαρύνετε με τρόπο ασυνήθιστο ή με δυσανάλογα μεγάλο φορτίο από αυτό που συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις την εσωτερική δομή τής innoetics. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές παγίδευσης για οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή εμπορικό όνομα τής εταιρίας, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική πληροφορία, περιλαμβανομένων ονομάτων, δομής, περιεχομένου ή σελιδοποίησης/ σχεδιασμού οποιασδήποτε σελίδας του διαδικτυακού τόπου, χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση τής εταιρίας.
Η innoetics διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει χωρίς καμία προειδοποίηση την άδεια χρήσης Gadgets και την πρόσβαση σε αυτά σε χρήστες που παραβιάζουν τους όρους χρήσης της παρούσας.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωμα επί των της Υπηρεσία ή των Εργαλείων εκτός από όσα περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν περιγράφεται ή πραγματοποιείται κατά παράβαση των οριζομένων εξαντλητικώς στην παρούσα, συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Υπηρεσία και τα Εργαλεία παρέχονται «ως έχουν». Η INNOETICS και οι συνεργάτες και προμηθευτές αυτής δεν παραχωρούν και εσείς δεν λαμβάνετε καμία εγγύηση ρητή, υπονοούμενη, ή άλλη. Αποδέχεστε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την λήψη και χρήση της Υπηρεσία και των Εργαλείων. Η INNOETICS δεν εγγυάται ότι η χρήση της Υπηρεσία και των Εργαλείων θα είναι ελεύθερη λαθών ή ότι θα καλύπτει τις όποιες ειδικές απαιτήσεις σας. Σε καμία περίπτωση η INNOETICS και οι συνεργάτες και προμηθευτές αυτής δεν θα είναι εκτεθειμένοι έναντί σας ή έναντι τρίτου για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημιές συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, και της απώλειας κερδών, απώλειας δεδομένων, μη διαθεσιμότητα, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καταστροφή ή δυσλειτουργία συσκευών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση της Υπηρεσία και των Εργαλείων, όπως και αν προκλήθηκαν και υπό οποιαδήποτε νομική θεωρία. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών έχει τεθεί υπόψη της INNOETICS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η INNOETICS και οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για το είδος ή το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων που εμφανίζονται στις παρούσες ιστοσελίδες. Τα διαφημιστικά μηνύματα παράγονται αυτόματα από "τρίτους" και σε καμία περίπτωση ούτε η INNOETICS, οι πάροχοι, ή οι συνεργάτες αυτών δεν συνδέονται με τους διαφημιζόμενους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Η παρούσα έρχεται σε ισχύ με την χρήση της Υπηρεσία και των Εργαλείων. Η άδεια χρήσης θα τερματιστεί αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση, στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της. Με την λήξη της άδειας, για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να σταματήσετε άμεσα να χρησιμοποιείτε τα της Υπηρεσία και των Εργαλείων και να αφαιρέσετε τυχόν Εργαλεία από οποιαδήποτε ιστοσελίδα σας. Η innoetics διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Υπηρεσία ή/και τα Εργαλεία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Ο παρών ιστότοπος συλλέγει μη προσωπικά δεδομένα χρήσης για σκοπούς εκσφαλμάτωσης και παρακολούθησης της σωστής λειτουργίας και χρήσης από τους επισκέπτες αυτού. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες σε κάποιον χορηγό/χρηματοδότη ή τρίτο που ενδιαφέρεται να παράσχει υπηρεσίες στον εν λόγω πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα, οι διατάξεις των άρθρων 24 § 3, 6, 8 και 11 του ανωτέρω νόμου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε την παρούσα δήλωση εχεμύθειας με την αποστολή τροποποιήσεων μέσω της ιστοσελίδας. Αυτή η πολιτική εχεμύθειας δεν έχει ως σκοπό ούτε και δημιουργεί κανένα συμβατικό ή άλλο έννομο δικαίωμα ή υποχρέωση σε οποιοδήποτε από τα μέρη.

Greeklish-to-Greek

Έχετε κάποια ερώτηση;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.